Työnohjauksellinen eValmennus tukee nuorten ohjauksen parissa työskentelevien ammattilaisten ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista Duuni –hankkeessa.

Tavoitteena on tukea ohjaustyössä toimivia hyödyntämään osallistavia yksilö- ja ryhmänohjauksen menetelmiä vanhemmuuden ja työelämätaitojen tunnistamiseen (esim. kuvalliset, liikunta- ja taidelähtöiset menetelmät) sekä
• mahdollistaa ohjaustyössä toimivien verkostoituminen ja osaamisen jakaminen
• edistää dialogista ja reflektiivistä työkulttuuria osana tavoitteellista ja asiakaslähtöistä ohjaustoimintaa
• varmistaa hankkeen alueellisten pilottien välinen tiedon- ja osaamisen jakaminen

Valmennuksen sisällöt ovat
1. Ohjaajuus ja reflektiivinen työote
2. Vanhemmuus voimavarana
3. Vanhemmuuden variaatiot
4. Vuorovaikutustaidot työelämässä
5. Tulevaisuuden työelämätaidot ja itsensä johtaminen

Työnohjauksellisen eValmennuksen kokonaisuus tuotetaan hankkeessa moniammatillisten ohjaajaryhmien etävalmennuksena.
_________________________________________________________________________________
Valmentajien esittely
Duuni hankkeessa valmentajilla on koordinointivastuu Työnohjauksellisen eValmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Tuula Hyppönen

työskentelee lehtorina Lahden ammattikorkeakoulussa. Tuula on perhetyön ja toiminnallisen työskentelyn asiantuntija, perhepsykoterapeutti (et), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (TRO) ja NLP Master.

Tarja Tolonen

työskentelee lehtorina ja sosionomikoulutuksen vastuuopettajana Lahden ammattikorkeakoulussa. Tarja on vertaismentoroinnin, verkko-ohjauksen ja -pedagogiikan asiantuntija.

Meitä valmentajia yhdistää vankka projektityökokemus ja kiinnostus toiminnallisen ja reflektiivisen työskentelyn kehittämiseen.
______________________________________________________________________________