Tietoa hankkeesta

DUUNI - vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi -hanke toteutettiin valtakunnallisessa yhteistyössä nuorten vanhempien vanhemmuuden voimavarojen ja työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Ohjauksessa hyödynnettiin kulttuuri- ja liikunta-alojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. DUUNI-hankkeessa testatut ja toimiviksi osoittautuneet menetelmät koottiin hankkeen loppuvaiheessa yhteen DUUNI-malliksi, joka on kohdennettu erityisesti nuorten vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille. DUUNI-malli sisältää osaamisen tunnistamisen erilaisia harjoituksia ja kuvaukset niiden käyttöön.

Liikunta- ja taidelähtöisillä menetelmillä toteutettavaa DUUNI-mallia voivat soveltaa ryhmä- tai yksilöohjaukseen sosiaali- ja terveysalalla toimivat ammattilaiset kuten sosiaalitoimen, perhetyön tai neuvolan työntekijät sekä työvoimahallinnon ja kolmannen sektorin ammattilaiset, jotka työskentelevät nuorten vanhempien kanssa.

Duuni-mallin teemat

Tutustuminen

Haaveet
Päämäärät

Vanhemmuus voimavarana

Oman osaamisen tunnistaminen
Hyvinvointi
Vanhemmuuden tasot

Vanhemmuudet variaatiot

Hyvinvointi
Voimavarat
Vahvuudet

Vuorovaikutus

Vahvistaa työelämä- ja toimintavalmiuksia
kasvattaa vuorovaikutustaitoja, edistää valmiutta kohdata epävarmoja tilanteita

Tulevaisuuden työelämätaidot

Hyvinvoinnin kasvattaminen
Siirrettävissä olevat taidot, valmius kertoa suullisesta, kirjallisesti tai muilla tavoin

Itsensä johtaminen

Hyvä minä!
Omien ja toisten vahvuuksien esiintuominen
Oman elämän suuntaviivat

Duuni- Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi hankkeen tuloksia

Osaamisen tunnistamisessa on haasteita

Kokemukset, joita hankkeen ryhmä- ja yksilöohjauksissa saatiin, osoittivat, ettei oman osaamisen tunnistaminen ole osallistujalle välttämättä helppoa. Yksilökohtaista osaamista ja sen sanoittamista  käsiteltiin erityisesti yksilöohjauksissa. Yksilöohjausten sisällöt räätälöitiin aina osallistujan tarpeen mukaan. Ensimmäisessä yksilöohjauksessa laadittiin suunnitelma niistä asioista, joihin ohjattava vanhempi oli toivonut tukea.

Keskusteluissa ohjattavien kanssa heräteltiin vanhempaa pohtimaan niitä myönteisiä muutoksia tai piirteitä, joita vanhemmuus oli tuonut mukanaan. Usein keskusteluissa nousi esiin järjestelmällisyys, organisointikyvyn paraneminen, ajankäytön parempi hallinta ja itsehillintä. Näiden ominaisuuksien tarkastelu ja peilaaminen vasten ohjattavan toiveita ja ajatuksia omasta tulevaisuuden työelämä- tai opiskelupolusta toi esiin useita hyviä oivalluksia keskusteluissa. Yksilöohjauksissa syntyi myös konkreettisia tuloksia tulevaisuutta varten. Tällaisia olivat päivitetty CV tai listaus aikuiskoulutusvaihtoehtojen hakumenettelyistä. Muutama ohjattavista pääsi työkokeiluun tai oppisopimuskoulutukseen hankkeeseen osallistumisensa aikana.

DUUNI- VANHEMMUUDEN TAIDOT TYÖELÄMÄVAHVUUDEKSI HANKE

DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi oli valtakunnallinen hankekokonaisuus nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamiseksi hyödyntämällä ja kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. Kohderyhmänä olivat nuoret vanhemmat (n.16-29-vuotiaat), jotka ovat tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, toisen asteen koulutus on jäänyt suorittamatta tai he ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä.

Hankkeessa pilotoitiin yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille (N=100). Tavoitteena oli edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä. Työskentelyssä kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntatoiminnot ovat tärkeässä asemassa. Nuorten oma tekeminen ja toteutuksen räätälöinti olivat työskentelyssä keskeistä.

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin interventioita esim. oman osaamisen tunnistamiseen, kielellisen ilmaisun tukemiseen sekä vuorovaikutustaitojen ja työelämätaitojen kehittymiseen ilmaisutaidetta ja liikunnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteena oli tukea ja vahvistaa nuorten vanhempien työelämä- ja toimintavalmiuksia ja osaamisen tunnistamista kohti työtä tai opiskelua. Yhdessä kohderyhmän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa suunniteltiin, testattiin ja dokumentoitiin erilaisia menetelmiä vanhemmuuden taitojen osaamisen tunnistamiseksi. Hankkeen tulokset ja materiaalit vahvistavat nuorten ohjauksen parissa työskentelevien ammattilaisten menetelmäosaamista ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä työnohjauksellisen e-valmennuksen avulla.

Hanke toteutettiin 1.1.2018-31.12.2020 Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamana, Turun ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden, Kirjan talo ry:n, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja Suomen Caritas ry:n yhteistyönä.