Reflektiotehtävä valmennukseen osallistuvalle ohjaajalle

Ohjaajuuden reflektoiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen yhdessä toisten valmennettavien kanssa mahdollistaa kaikkien kehittymisen.

Koko valmennusprosessin ajan 2-3 kk
Kaikki valmennukseen osallistuvat
Materiaalit

Ohjaajalle luontaisella tavalla toteutettu ja dokumentoitu reflektiopäiväkirja sekä yhteinen digitaalinen alusta.

VAIHE 1

eValmennukseen osallistuva ohjaaja kokoaa valmennusprosessin ajan reflektiopäiväkirjaa, johon hän kirjaa omat tavoitteensa sekä dokumentoi ja erittelee prosessin etenemistä (kuvat, tekstit, …..) sekä jaettavia hyviä ohjauskäytäntöjä.
Suositeltavia aihepiirejä reflektiopäiväkirjassa tarkasteltavaksi ovat:
ryhmädynamiikka, ryhmänohjauksen työtavat ja menetelmät, teemat ja omat tavoitteet.
Reflektiopäiväkirja on tekijän yksilöllinen tuotos, jota ei sellaisenaan jaeta  valmennustapaamisilla.

VAIHE 2

Ohjaaja jakaa valmennustapaamisissa itselleen ominaisella tavalla hyvän ohjauskäytännön kuvauksia sekä reflektiopäiväkirjan herättämiä kysymyksiä, oivalluksia ja hyviä käytäntöjä.

VAIHE 3

eValmennuksen viimeisellä tapaamisella ohjaaja kuvaa ja arvioi ryhmänohjauksessa käytettyjä työtapoja ja menetelmiä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:
– miten työtavat ja menetelmät tukivat teemojen tarkastelua vanhempien ryhmässä?
– menetelmällinen osaaminen osana ryhmänohjaajan omia tavoitteita?

Käytetyistä työmenetelmistä kuvataan arvioinnin näkökulmasta hyväksi käytännöksi soveltuvat esimerkit Työnohjauksellisen eValmennuksen yhteiselle alustalle
– miten ryhmänohjaus toteutettiin, mikä oli sisältö/ teema, mitä menetelmiä käytettiin, miten?
– mikä toteutuksessa oli erityistä?
– mikä tekee valitusta esimerkistä hyvän käytännön, miksi?
– mitä kehittäisit ja miten?

VAIHE 4

eValmennusprosessin päättyessä ohjaaja tekee itsearviointia suhteessa omiin tavoitteisiinsa reflektiopäiväkirjan pohjalta.

Yhteenveto 

eValmennuksessa oleva ohjaaja palauttaa yhteiselle digitaaliselle alustalle

1. vanhempainryhmien/ yksilötapaamisten hyvien käytäntöjen kuvauksia, 2. reflektiopäiväkirjaan nostetut kysymykset ja oivallukset sekä 3. valmennusprosessin loppupuolella tarkasteluun valitsemansa hyvät käytännöt sekä 4. itsearvioinnin .

 

Muistiinpanojen kirjoittaminen tietokoneelle