Sanataiteella osaaminen esiin

 

Mitä sanataide on? 

 

Sanataide on kirjoittamista, kertomista ja kielellä leikittelyä. Se voi avata uusia näkökulmia niin omaan itseen kuin ympäröivään maailmaankin. Kirjoittamiseen ja kertomiseen yhdistetään usein musiikkia, taidetta, draamaa ja digitaalista mediaa. Sanataiteen monipuoliset lähtökohdat tekevät menetelmistä vaihtelevia. Menetelmät voivat perustua esimerkiksi oman maailman hahmottamiseen, kertomuksen rakenteiden ja käsitteiden oppimiseen, kielen monimuotoisuuteen, kertojan ja tekstin muuttamiseen, luodun työstämiseen, tekstien konteksteihin, minän tarkasteluun taiteilijana, kertomuksiin uudessa mediassa tai taiteidenvälisiin kohtaamisiin. Duuni-hankkeessa sanataide on toiminut omakuvallisen sanallistamisen välineenä. Sanataiteen keinoin on tutkittu omia vahvuuksia ja taitoja sekä pyritty löytämään niihin uusia näkökulmia luovan kielenkäytön keinoin. Sanataide on hyvä tapa tuoda esiin osaamisen ”piileviä” puolia.

Lähde: https://www.oph.fi/fi/koulutusjatutkinnot/sanataidejakirjallisuus