Kuvataiteella oivalluksia ja hyvinvointia

Taiteella voidaan luoda mahdollisuus asioiden innovatiiviselle ja tavanomaisesta poikkeavalle tarkastelulle ja pohdinnalle. Se voi toimia välineenä tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun turvallisen välimatkan päästä ja lisätä siten myös itseymmärrystä. Taide voi koskettaa ihmistä ja auttaa välittämään ja vastaanottamaan sekä tietoisia että alitajuisia viestejä. Ja sen tavoitteena ohjausmenetelmänä voidaan pitää muutosta yksilön ajattelussa ja toiminnassa. Taidetoiminnan on tutkimuksissa todettu parantavan kognitiivisia, eli oppimisen ja havainnoinnin kykyjä, sekä taitoa soveltaa hankittua tietoa ja tehdä päätöksiä. Taiteella on oma merkityksensä myös kommunikaation välineenä. Ryhmäntoiminnassa sovellettuna taiteella voidaan lisätä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia ja tukea sosiaalista hyvinvointia. Merkitykselliset vuorovaikutustilanteet, yhteistoiminnallinen työskentely ja jakaminen kehittävät samalla sosiaalisia, empatian ja viestinnän taitoja.

Taide auttaa vanhemmuuden taitojen tunnistamisessa ja näkyväksi tekemisessä. Sen avulla voidaan tuoda esiin piileviä ja abstrakteja asioita, tietoa ja osaamista sekä peilata erilaisia tilanteita. Taiteen avulla voidaan myös luoda tilanteita kokeilemiseen, ajattelun laajentamiseen ja uudenlaisten ratkaisujen etsimiseen.

Taidetoiminnalla voidaan vahvistaa elämänhallintaa ja voimaantumista. Voimaantumisen myötä ihminen määrittelee itsensä, tilanteensa ja suhteensa ympäristöön aiempaa myönteisempänä. Voimaantuessaan yksilö voi kokea omaavansa mahdollisuuksia vaikuttaa ja muuttaa elinolosuhteitaan sekä saavuttaa tavoittelemiaan asioita. Voimaantuminen voi vaikuttaa myönteisesti myös toimijuuteen ja sitoutumiseen. Luovan toiminnan avulla yksilö pystyy antamaan asioille merkityksiä ja löytämään omaa tapaansa elää.

 

Lähteet:

Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/sotelainen/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/TaideVahvistaaTyo%CC%88hyvinvointia.pdf

Sitra: https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksista-oppimiseen/

Siitonen Juha, Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulun yliopisto, Oulu 1999.
http://jultika.oulu.fi/files/isbn951425340X.pdf